Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji: 2021-07-29

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH"

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-07-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w związku z gradobiciem w dniu 24.06.2021 roku i spowodowanymi szkodami, będą przyjmowane wnioski na udzielenie pomocy osobom bądź rodzinom, które poniosły znaczne straty w budynkach mieszkalnych /uszkodzone dachy/.

Jednocześnie informujemy, że w związku z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25.06.2021 roku RPS-IV.6333.1.2021 pomoc udzielana na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej nie jest odszkodowaniem. Jej celem jest bowiem wsparcie osoby w trudnej sytuacji wynikającej ze zdarzenia klęskowego i nie będzie to stanowić rekompensaty za poniesione straty. Przyznana ewentualnie pomoc udzielana będzie na wniosek osoby poszkodowanej. Zostanie poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i poddana wnikliwej analizie czy osoba/rodzina nie jest w stanie pokonać trudności wykorzystując własne zasoby i możliwości.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie pod numerem: 44 756 00 13.

Załączniki:

  1. WNIOSEK (plik docx 17KB)

Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-04-23

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

-osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

-mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Czytaj całość publikacji "Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

logoobraz

Informacja dotycząca kwalifikowania osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2021-01-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje , że rozpoczęto kwalifikacją osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Kwota kryterium dochodowego wynosi: 1542,20 zł dla osoby samotnej oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego.

Osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych prosimy o zgłaszanie do tutejszego Ośrodka w celu złożenia wniosku i dostarczenia dokumentów o dochodach rodziny lub osoby.

Ze względu na sytuację epidemiczną istnieje możliwość rekrutacji w formie zdalnej (dotyczy to w szczególności osób starszych), po uprzednim dostarczeniu w/w dokumentów. Za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z pracownikiem nastąpi weryfikacja sytuacji dochodowej. Numer telefonu: 44 756 00 13.

 

                                                                                                /-/Dorota Śpiewak
                                                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                Społecznej w Aleksandrowie

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-04-21

1.W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

2.W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

3.W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

4.Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

5.Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

6.Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

7.Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

Data publikacji: 2021-04-21

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

-organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
-racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
-przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
-prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Łodzi do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa łódzkie, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020"

logo

PODPROGRAM 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
cukier (cukier biały),
tłuszcze (olej rzepakowy),
dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 341 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego.

Czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2019 - efekty"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...